Iekšējās kārtības noteikumi

Liepāja Marina piestātnes noteikumi:

Ostas teritorijā jāievēro Liepājas pilsētas sabie-
driskās kārtības noteikumi.

NEIZMANTOT BURAS, pārvietojoties ostas teritorijā.
Informējiet Marina personālu par izbraukšanu no
piestātnes vismaz 1 stundu iepriekš.

Izbraukšanas laikā informējiet ostas satiksmes
vadību VHF Chanel 11. Zvanu signāls – „Liepājas
radio 1”. Saglabājiet radio kontaktu, atrodoties ostas
teritorijā.

Informējiet Marina personālu pirms pieslēgšanās
jahtu elektriskajam un saldūdens tīklam.

Peldēšana Marina akvatorijā ir aizliegta.

Aizliegts dezdināt ugunskutu, grillēt un uzstādīt teltis
jahtu ostās.

Robežkontrole, ko veic Latvijas robežsardzes iestāde, ir obligāta visām laivām, kas nav reģistrētas Šengenas zonā.

Vides drošības noteikumi:

Nepiesārņojiet ostas teritoriju un akvatoriju.

Lūdzu, sakārtojiet pārstrādājamos atkritumus un
izmetiet tos atbilstoši marķētos atkritumu konteineros
(stikls, plastmasa, papīrs).

Sazinieties ar Marina personālu, lai atbrīvotos no
bīstamiem atkritumiem (eļļas, eļļas lupatas, piesārņota
degviela, krāsas, krāsu skrubji, baterijas, luminiscences
spuldzes).

Septisko tvertņu iztukšošana vidē ir aizliegta. Sazini-
eties ar Marina personālu, lai organizētu septiskosūkņa izplūdi.

Visas degvielas uzpildes darbības var veikt tikai ar
Marina piestātnes kapteiņa apstiprinājumu. Laivu
kapteinis uzņemas pilnu atbildību par drošu degvielas
uzpildīšanu un visu iespējamo kaitējumu videi
degvielas uzpildes laikā vai rezultātā.

Laivu korpusa remonts ir aizliegts, kamēr laiva atrodas
uz ūdens.

Smēķēšana Marina piestātnes birojā nav atļauta.